جستجو

سوالات متداول

شماره مشتری چیست و نحوه بدست آوردن آن چگونه است؟
شماره مشتری شماره 10 رقمی است که در زمان افتتاح حسابهای متمرکز به مشتری اختصاص می‌یابد و می توان با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی و گرفتن مانده حساب و یا مراجعه به شعب از شماره مشتری خود آگاهی یافت.
در صورت مشاهده پیغام Lock Pin بر روی صفحه دستگاه رمزیاب و قفل شدن دستگاه مزبور چه اقدامی باید صورت گیرد؟
در اینصورت مشتری می‌‌بایستی تقاضای کتبی خود را مبنی بر Lock شدن دستگاه به یکی از شعب بانک ملی ارائه نماید و در آن شماره سریال دستگاه و عدد 7 رقمی مشاهده شده روی دستگاه‌ را به شعبه اعلام نماید. شعبه درخواست مزبور را به شماره 60993827 فاکس نموده و متعاقباً رمز هشت رقمی Unlock مربوطه به شعبه اعلام می‌گردد.
شماره مشتری چیست و نحوه بدست آوردن آن چگونه است؟
شماره مشتری شماره 10 رقمی است که در زمان افتتاح حسابهای متمرکز به مشتری اختصاص می‌یابد و می توان با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی و گرفتن مانده حساب و یا مراجعه به شعب از شماره مشتری خود آگاهی یافت.
شماره مشتری چیست و نحوه بدست آوردن آن چگونه است؟
شماره مشتری شماره 10 رقمی است که در زمان افتتاح حسابهای متمرکز به مشتری اختصاص می‌یابد و می توان با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی و گرفتن مانده حساب و یا مراجعه به شعب از شماره مشتری خود آگاهی یافت.
شماره مشتری چیست و نحوه بدست آوردن آن چگونه است؟
شماره مشتری شماره 10 رقمی است که در زمان افتتاح حسابهای متمرکز به مشتری اختصاص می‌یابد و می توان با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی و گرفتن مانده حساب و یا مراجعه به شعب از شماره مشتری خود آگاهی یافت.
در صورت مشاهده پیغام Lock Pin بر روی صفحه دستگاه رمزیاب و قفل شدن دستگاه مزبور چه اقدامی باید صورت گیرد؟
در اینصورت مشتری می‌‌بایستی تقاضای کتبی خود را مبنی بر Lock شدن دستگاه به یکی از شعب بانک ملی ارائه نماید و در آن شماره سریال دستگاه و عدد 7 رقمی مشاهده شده روی دستگاه‌ را به شعبه اعلام نماید. شعبه درخواست مزبور را به شماره 60993827 فاکس نموده و متعاقباً رمز هشت رقمی Unlock مربوطه به شعبه اعلام می‌گردد.